«Kattaqo’rg’oп уоg’-mоу» акциядорлик жамияти Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукларини химоя килиш тугрисидаги» Конуни ва «Аудиторлик фаолияти тугрисидаги» конуни хамда Узбекистон Республикаси Президентининг «Узбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тугрисида»ги 19.09.2018 йилдаги Карорига асосан

«Kattaqo’rg’oп yog’-moy» акциядорлик жамияти (бошкарув аппарати) нинг 2019 йил якуни буйича молиявий хисоботларини миллий ва халкаро андозалар асосида ташки аудитдан утказиш юзасидан аудиторлик ташкилотлари танловини эълон килади.

Танловда катнашадиган аудиторлик ташкилотларига куйидаги талаблар куЙилади:
— Аудиторлик фаолияти билан 5 йилдан кам булмаган даврда фаолият курсатаётган булиши:
— Рейтинг курсатгичи ( UZ В) дан кам булмаслиги лозим.
Аудиторлик ташкилотлари танловига юбориладиган таклифлар елимланган ва мухрланган конвертда булиб, куйидагиларни уз ичига олган булиши лозим :
— Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан берилган аудиторлик фаолиятини амалга ошириш хукукини берувчи лицензияси нусхаси
— Аудиторлик ташкилотининг давлат руйхатидан утганлиги тугрисидаги гувохноманинг нусхаси:
— Сугурта полиси нусхаси
— Аудиторлик фаолияти тажрибасини, малакаси ва бошка маълумотларини таснифловчи рахбарнинг ва аудиторларнинг амалдаги малакавий сертифлкатлари нусхаси
— Иирик ташкилотлар ва корхоналар ( имкон даражасида ёг-мой) билан ишлаш ( беш йилдан кам булмаган) тажрибасига ва аудиторлик хизматлари буйича ёрлам курсатиш учун зарурий ходимларга эга эканлиги тугрисида маълумотлар
— Танловда иштирок этувчининг аудиторлик хизмати хакининг ( бундан хизмат хакларини миллий ва халкаро стандартлар буйича алохида-алохида курсатган холда) таклиф килинадиган киймати тугрисида маълумот.
— тижорат таклифининг амал килиш муддати.

Аудиторлик ташкилотлари танловига тижорат таклифларни кабул килиш муддатлари ва манзили :
танловда катнашиш учун тижорат таклифлари ушбу эълон чоп этилгандан кейин 15 кундан кечиктирмай куйидаги манзилда жойлашган kattakurganyog-moy@mail.ru акциядорлик жамиятига такдим этилиши шарт :

Самарканд вилояти Каттац}ргон шацар.Щавлатобод к}часи 121 —  уй.
Маълумотлар учун телефонлар : +99 895 560-49-99, + 99 893 720-14-13

Меню